Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SERWISU CORSON.PL

Serwis internetowy corson.pl, działający pod adresem https://www.corson.pl, prowadzony jest przez spółkę cywilną Magdaleny i Wojciecha Ściepko pod nazwą CORSON Magdalena i Wojciech Ściepko spółka cywilna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 4A lok. 315 (kod pocztowy: 85–758), NIP 9671353380, REGON 341234886.

Złożenie zamówienia w ramach Serwisu oznacza akceptację przez Klienta zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.

SŁOWNICZEK

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://www.corson.pl.
 • Usługodawca – spółka cywilna działająca pod nazwą CORSON Magdalena i Wojciech Ściepko spółka cywilna (w skrócie „CORSON s.c.”).
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Czas realizacji zamówienia – termin, w jakim Usługodawca zobowiązany jest wykonać zamówienie, wynikający z treści zawartej z Klientem umowy.
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu.
 • Strona Internetowa Serwisu – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://www.corson.pl.
 • Usługa – usługi oferowane Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, zamawiane i realizowane tylko przez Internet (usługi on-line) oraz usługi zamawiane i realizowane nie tylko przez Internet (usługi off-line).

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Usługodawca oferuje Klientom usługi, które są zamawiane i realizowane w określonym terminie tylko przez Internet, poprzez Stronę Internetową Serwisu (usługi on-line) oraz usługi, które są zamawiane i realizowane nie tylko przez Internet (usługi off-line), w tym usługi w zakresie:
  • zarządzania karierą – konsultacji z doradcą ds. rozwoju i kształtowania kariery zawodowej (usługa Audyt Kariery, Indywidualne konsultacje z doradcą ds. kariery, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz konsultacje on-line);
  • przeprowadzania testów kompetencyjnych PPA (APOs) oraz TST Thomas
   International;
  • sporządzania profesjonalnych CV i listów motywacyjnych;
  • tłumaczenia CV i listów motywacyjnych na języki obce;
  • opracowania Profilu Zawodowego i publikacji go na portalach społecznościowych.
 2. Szczegółowe informacje na temat zakresu i sposobu świadczenia Usług zamieszczone są na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien zapoznać się z informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej Serwisu oraz wypełnić odpowiedni formularz zamówienia dostępny na Stronie Internetowej Serwisu.
 4. Zamówienia składane są poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu. W formularzu zamówienia Klient podaje wszystkie istotne elementy umowy, w tym dokonuje wyboru zamawianej usługi, akceptuje wysokość wynagrodzenia za zamawianą usługę oraz sposób jego zapłaty, zgodnie z informacjami opublikowanymi na Stronie Internetowej Serwisu. Ponadto Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 5. Dokumenty dołączone przez Klienta do formularza zamówienia spełniać powinny następujące parametry:
  • format .doc (Microsoft Word 97-2003) lub .docx (Microsoft Word 2007 i nowsze) lub .rtf (Rich Text Format) lub .pdf (Portable Document Format);
  • wielkość dokumentu do 1 MB;
  • język dokumentu: język polski lub język angielski.
  • dokumenty elektroniczne sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia.
 6. W razie przyjęcia zamówienia, Usługodawca przesyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail i z potwierdzeniem zawarcia umowy, wskazujący w szczególności rodzaj zamówionej i przyjętej do realizacji usługi i warunki jej wykonania (w tym termin wykonania Usługi), wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi i zasady jej uiszczenia, w tym numer rachunku bankowego, na który nastąpić ma zapłata wynagrodzenia.
 7. W przypadku Klientów, będących konsumentami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca przystąpi do realizacji usługi po upływie terminu do odstąpienia przez Klienta od umowy, chyba że Klient przed upływem tego terminu, oświadczy, iż żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz wpłaci na rachunek bankowy Usługodawcy należne wynagrodzenie (lub odpowiednio jego część w zależności od przyjętej opcji płatności).
 8. Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania na wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej maila z potwierdzeniem zawarcia umowy, zgodnie z pkt. II.6 powyżej.
 9. Po otrzymaniu zapłaty Usługodawca skontaktuje się niezwłocznie z Klientem celem uzyskania od Klienta dodatkowych informacji niezbędnych do realizacji usługi, w tym dotychczasowego CV Klienta lub uzupełnionego kwestionariusza zawodowego.
 10. Zapłata wynagrodzenia może nastąpić w dwojaki sposób:
  1. zapłata części wynagrodzenia w wysokości 90% ustalonego wynagrodzenia nastąpi w ciągu 3 (trzech) dni od dnia potwierdzenia przez Usługodawcę zawarcia umowy (zgodnie z pkt. II.6 Regulaminu), natomiast zapłata pozostałej części wynagrodzenia płatna będzie w ciągu 3 dni roboczych od dnia wykonania Usługi,
  2. zapłata całości uzgodnionego wynagrodzenia nastąpi „z góry”, przed wykonaniem Usługi, w ciągu 3 (trzech) dni od dnia potwierdzenia przez Usługodawcę zawarcia umowy (zgodnie z pkt. II.6 Regulaminu).

  O wyborze sposobu płatności Klient informuje Usługodawcę przy składaniu zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty wskazanegow pkt. II.10 lit /a/ Regulaminu wynagrodzenie za wykonanie usługi ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość 10% stosownego wynagrodzenia.

 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia (odstąpienia od umowy) w przypadku braku możliwości uzyskaniu kontaktu z Klientem, z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu błędnie podanego adresu poczty elektronicznej w formularzu zamówienia lub przepełnionego adresu poczty elektronicznej. W takim przypadku niezwłocznie, a w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Usługodawca zwróci Klientowi kwotę uiszczonego wynagrodzenia.
 12. Proces realizacji Usługi odbywa się zgodnie z informacją zawartą na Stronie Internetowej Serwisu.
 13. Kontakt z Klientem w trakcie realizacji Usługi odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale także za pomocą telefonu lub faksu, o ile taki sposób komunikacji wskazany został w formularzu zamówienia, zgodnie z danymi teleadresowymi Klienta wskazanymi w formularzu zamówienia oraz zgodnie z danymi teleadresowymi Usługodawcy wskazanymi na Stronie Internetowej Serwisu.
 14. Termin wykonania Usługi rozpoczyna swój bieg od następnego Dnia roboczego następującego po dniu potwierdzenia przez Usługodawcę zawarcia umowy zgodnie z pkt. II.6 Regulaminu i otrzymaniu należnego wynagrodzenia, a w odniesieniu do Klientów, będących konsumentami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, od następnego Dnia roboczego po dacie upływu terminu do odstąpienia przez Klienta od umowy, chyba że Klient złożył oświadczenie z żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz Usługodawca otrzymał należne wynagrodzenie.
 15. Zamówienia standardowe na napisanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) realizowane są w terminie 5 – 7 dni roboczych. Zamówienia ekspresowe na napisanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) w języku polskim realizowane są w terminie do 48 godzin. Pozostałe usługi są realizowane zgodnie z informacjami podanymi na Stronie Internetowej Serwisu.
 16. W przypadku konieczności uzyskania przez Usługodawcę dodatkowych informacji od Klienta, niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi, a także w przypadku przesłania przez Klienta niepełnych i/lub nieczytelnych danych i/lub dokumentów, czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o okres oczekiwania przez Usługodawcę na odpowiedź od Klienta. O konieczności przekazania dodatkowych informacji i/lub ponownego przesłania dokumentów i/lub przesłania dodatkowych dokumentów Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Usługodawcę w sposób określony w pkt. II.13 Regulaminu. Maksymalny czas oczekiwania przez Usługodawcę na odpowiedź Klienta wynosi 2 Dni robocze, a w przypadku zamówień ekspresowych, o których mowa w pkt. II.15 Regulaminu 8 godzin. Bezskuteczny upływ terminów wskazanych w zdaniu poprzedzającym uprawnia Usługodawcę do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta.
 17. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta, zostanie zwrócona Klientowi wpłacona przez niego kwota wynagrodzenia pomniejszona o 3% wartości płatności.
 18. Dokumenty stworzone przez Usługodawcę wskutek realizacji Usługi przekazywane są Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia w postaci gotowego do edycji pliku lub plików zapisanych w formacie .docx (Microsoft Word) i .pdf (Adobe Acrobat). W terminie 3 Dni roboczych od dnia wykonania Usługi Klient zobowiązany jest do zapłaty resztywynagrodzenia w przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w pkt. II.10 lit. /a/ Regulaminu (data wymagalności).
 19. Klient może dokonać zmian w treści złożonego zamówienia do chwili otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. II.6 Regulaminu. W tym samym terminie Klient może zrezygnować z zamówienia, przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@corson.pl stosowne oświadczenie. Po upływie tego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy jedynie w przypadkach wskazanych w przepisach prawa cywilnego i niniejszym Regulaminie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, będącego konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. III.2 oraz pkt. III.3 Regulaminu.
 2. Odstąpienie od umowy nastąpić może w formie pisemnego oświadczenia, złożonego Usługodawcy przez Klienta, o którym mowa w pkt. III.1 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. III.3.
 3. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. III.1 Regulaminu nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę, za zgodą Klienta. Za moment wykonania Usługi uznaje się moment wysłania Klientowi dokumentów zgodnie pkt.II.18 Regulaminu.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczającym jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, płatność zrealizowana przez Klienta podlega zwrotowi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W przypadku, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zwrotowi na rzecz Klient podlega kwota wynagrodzenia pomniejszona o kwotę wynagrodzenia proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Usługodawca otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.

NEWSLETTER I INFORMACJE HANDLOWE

 1. Klienci, którzy wyrażą na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, otrzymywać mogą newsletter Usługodawcy, zawierający informacje o bieżącej działalności Usługodawcy (w tym o aktualnych promocjach, nowych usługach etc.).
 2. Newsletter wysyłany jest na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu zamówienia. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne.
 3. Klient może w każdym momencie zmienić adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest newsletter. Klient może także w każdej chwili zrezygnować z dalszego otrzymywania newslettera.
 4. Niezależnie od newslettera, Usługodawca przesyłać może drogą elektroniczną informację handlową osobie, która wyraziła na to zgodę, w szczególności udostępniła swój adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji handlowych od Usługodawcy.
 5. Informacje handlowe zawierać będą informacje o aktualnych ofertach i usługach zarówno Usługodawcy, jak i jego partnerów handlowych.
 6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej udzielona zostanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 7. W każdym momencie osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, może zmienić adres poczty elektronicznej, na który informacja handlowa jest wysyłana lub cofnąć swoją zgodę.

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

 1. Dostęp Klienta do sieci Internet oraz poczty elektronicznej.
 2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies (ciasteczka).
 3. Oprogramowanie Microsoft Word 97 lub nowszy.
 4. Oprogramowanie Acrobat Reader lub inne do odczytywania plików w formacie .pdf (Portable Document Format).

REKLAMACJE

 1. Klient może zgłosić reklamację w terminie 2 Dni roboczych od chwili wykonania Usługi.
 2. Reklamacji nie podlega forma, ani styl graficzny przygotowanych dokumentów, które są wynikiem autorskiego stylu oraz metodologii pracy Usługodawcy.
 3. Reklamacje składane być mogą za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: zamowienia@corson.pl. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji również nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 4. Reklamacja rozpatrywana będzie przez Usługodawcę najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnianą, Usługodawca w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia Klienta o uznaniu reklamacji, przekaże Klientowi poprawione dokumenty stworzone wskutek realizacji Usługi, a jeżeli będzie to niemożliwe zwróci Klientowi równowartość zapłaconej ceny lub zaoferuje mu inne Usługi, dostępne w ramach Serwisu.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za niezgodności z umową, będące konsekwencją nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi, chyba że nienależyte wykonanie Usługi jest konsekwencją okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Klient uprawniony jest do korzystania z dokumentów i innych efektów prac wykonanych w związku z realizacją Usługi wyłącznie na własne potrzeby.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym (layoutem) stworzonym przez Usługodawcę w ramach realizacji Usługi przysługują wyłącznie Usługodawcy i nie są przenoszone na Klienta w ramach wynagrodzenia za wykonanie Usługi.
 3. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub inne, w tym nieodpłatne, udostępnianie, również za pośrednictwem sieci Internet dzieł, przekazanych Klientowi w związku z realizacją Usługi, w całości lub w jakichkolwiek fragmentach, w tym także stworzonych na ich podstawie wzorów, wymaga zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w jakiejkolwiek części.
 5. Usługodawca nie zezwala bez swojej zgody, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie w ramach dostępu on-line lub off-line, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Magdalena Ściepko i Wojciech Ściepko będący wspólnikami CORSON Magdalena i Wojciech Ściepko spółka cywilna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 4A lok. 315 (kod pocztowy: 85-758), NIP: 9671353380, REGON: 341234886, adres e-mail: info@corson.pl.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia, a także udostępnione w trakcie realizacji Usługi, przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowej realizacji umowy, rozliczania płatności oraz w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i sprzedaży towarów (newsletter).
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. VIII.2 Regulaminu jest niezbędne w celu prawidłowego zrealizowania przez Usługodawcę świadczeń na rzecz Klienta. Oświadczenie to zostanie złożone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w pkt VIII.1. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 5. Klientowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres mailowy Usługodawcy: info@corson.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Dane Osobowe”.
 7. Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane przez Usługodawcę do OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław – w celu przechowywania i „hostingu” danych osobowych. Przekazanie danych osobowych nastąpi na podstawie umowy na zasadach przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa w przedmiocie świadczenia Usług zawierana jest między Klientem a Magdaleną i Wojciechem Ściepko jako wspólnikami spółki cywilnej działającej pod nazwą CORSON Magdalena i Wojciech Ściepko spółka cywilna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 4A lok. 315 (kod pocztowy: 85-758), NIP: 9671353380, REGON 341234886 i podlega prawu polskiemu.
 2. W ramach funkcjonowania Serwisu, zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na Stronie Internetowej Serwisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów jest sąd właściwy rzeczowo dla miasta Bydgoszczy.

Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 21.05.2018 r.