Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Ściepko i Wojciech Ściepko – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą CORSON Magdalena i Wojciech Ściepko spółka cywilna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 4A, lok. 315, 85-758.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane:
  1. w celu wykonania i rozliczenia usługi, tj. przygotowania lub przetłumaczenia: cv, listu motywacyjnego lub innych dokumentów rekrutacyjnych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twojej sytuacji zawodowej i ścieżki kariery,
  4. w celu opłacenia usługi z wykorzystaniem zewnętrznych systemów płatności na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Każdorazowa płatność będzie wiązała się z wyrażeniem przez Ciebie dobrowolnej zgody. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz dokonać przelewu w formie tradycyjnej.
 3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez [X]+ 4 lata licząc od końca roku, w którym usługa została wykonana, w tym [X] oznacza okres od momentu zlecenia wykonania usługi do momentu rozliczenia, tj. zapłaty za wykonaną usługę. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane dla potrzeb dokonania płatności przy użyciu systemu płatności PayU oraz PayPal będziemy przetwarzać przez okres 5 lat.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
  1. OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – w celu przechowywania i „hostingu” danych osobowych,
  2. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – w celu umożliwienia dokonania płatności dla klientów, którzy skorzystają z tej formy płatności,
  3. PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A z siedziba w Luksemburgu – w celu umożliwienia dokonania płatności dla klientów, którzy skorzystają z tej formy płatności.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wykonania usługi, o której mowa w pkt 2 a. powyżej.
 8. W procesie wykonywania usługi podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane zawarte w plikach cookies.